Privacy Policy

Privacy statement Praktijk Tanja Verstraten Orthomoleculaire Therapie

Tanja Verstraten neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een uiterst zorgvuldige en veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met tanjaverstraten@home.nl.


Wie is Tanja Verstraten?

Tanja Verstraten is de eenmanszaak Praktijk Tanja Verstraten , kantoorhoudende te (5358 NP) Huisseling aan Meerstraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17155631.

Praktijk Tanja Verstraten is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tanja Verstraten de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Tanja Verstraten jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Tanja Verstraten persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Tanja Verstraten voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Tanja Verstraten worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. Klik hier voor deze detail gegevens.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Tanja Verstraten heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Tanja Verstraten over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Tanja Verstraten. Je kunt verzoeken dat Tanja Verstraten je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Tanja Verstraten te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Tanja Verstraten of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Tanja Verstraten te verkrijgen. Tanja Verstraten zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Tanja Verstraten je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Tanja Verstraten

Een verzoek kan verstuurd worden naar tanjaverstraten@home.nl. Tanja Verstraten zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Tanja Verstraten een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Tanja Verstraten je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Tanja Verstraten verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Tanja Verstraten ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Tanja Verstraten worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Tanja Verstraten worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Tanja Verstraten je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar tanjaverstraten@home.nl.

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Tanja Verstraten jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar tanjaverstraten@home.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ingangsdatum 25 Mei 2018

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.